Projekty školy

Šablony III.

Naše škola je zapojena do projektu Šablony III. Pronásledující období si naše škola vybrala šablony zaměřené na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ a extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ (projektové dny).


Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

Název projektu: VYBUDOVÁNÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ GALAXIE

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010830

Realizace:
rok 2020

Rozpočet projektu:
5 676 703,26 Kč

Předmětem projektu je vybudování tří odborných učeben základní školy Galaxie s.r.o. včetně pořízení nábytku a vybavení těchto učeben. Jedná se o počítačovou a jazykovou učebnu, laboratoř
fyziky, chemie a robotiky a mobilní učebnu přírodních věd, ICT a cizích jazyků.


Hlavním cílem projektu je
zvýšit kvalitu výuky na naší základní škole v klíčových kompetencích komunikace v cizím jazyce, digitální technologie a přírodní vědy a zlepšit tak uplatnitelnost absolventů naší školy na navazujících středních školách, potažmo trhu práce.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií.


Škola o přírodě v přírodě

Název projektu: ŠKOLA O PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ

Datum realizace projektu: 1. turnus – 7. – 11.10.2019, 2. turnus – 14. – 18.10.2019

Místo realizace projektu: Pekárny Rališka – Horní Bečva

Zprávy z projektu: 1. turnus    2. turnus


Step by step

Poslání Step by Step ČR

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR

Napomáhat vytvoření společnosti otevřené vzdělávání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělávání učitelů rozdílných typů a úrovní škol. Více na Step by step.


Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Více o obsahu programu naleznete na Začít spolu.


 

Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby s nimi rodiče žáků táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto vznikl certifikát Rodiče vítáni pro školy otevřené rodičům. Více naleznete ZDE.

Více o programu na Rodiče vítáni.

 


 

Ovoce a zelenina do škol v ČR

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné či zeleninové šťávy nebo protlaky.

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, ve školním roce 2013/2014 bylo zapojeno 3530 škol a 456 233 dětí, ve školním roce 2016/2017 už 3863 škol a 564 634 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření. Více na Ovoce do škol.


 

Šablony II.

Naše škola je zapojena do projektu Šablony. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy.

Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Více na Šablony.

 


 

Les ve škole

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.

Více na Les ve škole.

 


 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Více na Recyklohraní.

 


Přírodní zahrada jako badatelská dílna

Za podpory MSK realizujeme projekt Přírodní zahrada jsko badatelská dílna. Účelem projektu je pomoct dětem dotvořit přírodní zahradu, tak aby jim byla zdrojem nejen pozorování a poznávání, ale i učení se přírodním procesům. Tuto naši úžasnou malou přírodní rezervaci bychom nyní v rámci projektu rádi proměnily v jednu velkou badatelskou dílnu, dotáhli koncept přírodní zahrady do konce, vytvořili základní výukové materiály a ekologický program, který by propojil běžnou aktivitu dětí na zahradě se základními poznatky o přirozených procesech, které v ní probíhají.
Kalendář akcí

22.04.2024
Individuální konzultace 22.-26. 4.
24.04.2024
Hasík - prevence v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva, 2. a 6. A
25.04.2024
Knížka pro prvňáčka, 1. A
30.04.2024
4.A - Dopravní hřiště
14.05.2024
Setkání s rodiči
19.05.2024
Koruna Galaxie
19.05.2024
Zájezd do Anglie (19.-25. 5.)
03.06.2024
Školní výlet 2., 3. A (Dětský filmový festival Zlín)
13.06.2024
Obhajoby Závěrečných prací
15.06.2024
Koruna Galaxie

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání

Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​