Projekty školy

 

Kdo si hraje, nezlobí! Volnočasové aktivity pro školní mládež.

Při naší Základní škole organizujeme aktivity pro volný čas dětí rozmanitého charakteru. V letošním šk. roce 2019/2020 nabízíme následující aktivity: Robot games (stavba a programování robotů LEGO), Míčové hry se zaměřením na basketbal, Klub deskových her, Čtenářský klub, Tenis pro radost, Vybíjená, Anglická konverzace. Všechny kroužky jsou určeny jak pro naše žáky, tak i široké veřejnosti, informace jsou dostupné na webových stránkách školy.


 

Step by step

Poslání Step by Step ČR

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

Cíle Step by Step ČR

Napomáhat vytvoření společnosti otevřené vzdělávání, zvyšovat kvalitu učení dětí a vzdělávání učitelů rozdílných typů a úrovní škol. Více na Step by step.


 

Začít spolu

Začít spolu je vzdělávací program pro výchovu a vzdělávání dětí v předškolním a mladším školním věku, který je realizován ve 32 zemích světa. Od roku 1994 funguje také v České republice. V současné době představuje otevřený systém, v němž u nás pracuje více než 100 mateřských a 80 základních škol.

Začít spolu je program hlavního vzdělávacího proudu, který je plně v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro MŠ a ZŠ. Jeho metodika je doporučována jako inspirativní podklad pro tvorbu školních a třídních vzdělávacích programů.

Více o obsahu programu naleznete na Začít spolu.


 

Rodiče vítáni

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si přejí, aby s nimi rodiče žáků táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci. Věříme, že spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se vyplácí, a to oběma stranám. Proto vznikl certifikát Rodiče vítáni pro školy otevřené rodičům. Více naleznete ZDE.

Více o programu na Rodiče vítáni.

 


 

Ovoce a zelenina do škol v ČR

Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné či zeleninové šťávy nebo protlaky.

Ve školním roce 2009/2010 se projektu zúčastnilo 2883 škol, tzn. 71% dětí v cílové skupině. Účast v projektu každým rokem stoupá, ve školním roce 2013/2014 bylo zapojeno 3530 škol a 456 233 dětí, ve školním roce 2016/2017 už 3863 škol a 564 634 dětí. Od školního roku 2014/2015 je projekt rozšířen o doprovodná opatření. Více na Ovoce do škol.


 

Šablony

Naše škola je zapojena do projektu Šablony. Školy si mohou vybírat ze šablon zaměřených na personální podporu (školní asistenti, psychologové, speciální i sociální pedagogové, chůvy pro mateřské školy), další vzdělávání pedagogických pracovníků, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské na základní školy, spolupráci s rodiči dětí a žáků nebo na extrakurikulární rozvojové aktivity pro základní školy.

Mezi tyto aktivity patří např. čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti nebo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem. Více na Šablony.

 


 

Les ve škole

Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které pro ně tvoříme v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.

Více na Les ve škole.

 


 

Recyklohraní

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Více na Recyklohraní.

 
Kalendář akcí

01.09.2020
Začátek školního roku 2020/2021, 8.oo hod.

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.

Vyhledávání