Školní jídelna

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ – tel.: 556 709 060 nebo 553 038 091

Jídelna ZŠ Galaxie

Výdejní doba

  1. oběd 11:30 – 13.00 hod.
  2. jídla do jídlonosiče 11:30 – 12:00 hod.

Personální obsazení

O provoz jídelny se stará p. Iveta Šenková

Informace ŠJ Dlouhá k úhradě stravného pro ZŠ Galaxie ve šk. roce 2018/2019

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno rozpětí finančních limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne během školního roku.

Věkové skupiny strávníků pro šk.rok 2017/2018 = cena jen za potraviny:

1/ strávníci 7 -10 let 21,- Kč (od 1.9.2007 do 31.8.2011)
2/ strávníci 11 -14 let 23,- Kč (od 1.9.2003 do 31.8.2007)
3/ strávníci 15 a více let 25,- Kč (do 31.8.2003 a dříve)

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, školském zařízení (zákon č.561/2004 Sb). První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (vyhláška 107/2005 Sb). To znamená, že dítě má nárok na dotovanou stravu, jen první den nemoci (nepřítomnosti), ostatní dny musí rodiče odhlásit v kanceláři ŠJ Dlouhá 56 (telefonicky, mailem nebo osobně). Rodiče jsou odpovědní za odhlašování stravy svých dětí. V případě neodhlášení se cena stravy navýší o věcné a mzdové náklady tj. nyní +27,- Kč/1den.

Placení stravného

Stávajícím žákům je červnové stravné dorovnáno zálohou a rozdíl je vrácen na účet (začátkem července), poté je znovu záloha na nový šk.rok stržena z účtu (na konci srpna).

Rodiče nových žáků vyplní a odevzdají při nástupu do ZŠ ve ŠJ Dlouhá 56 přihlášku ke stravování a zaplatí první zálohu ve výši 23 strav. dnů. Poté si zavedou ve své bance povolení k inkasu ve prospěch účtu č. 22808764/0600. V případě udání limitu počítejte cenu 1 oběda x 23 dnů. Cena stravy se po zaplacení zálohy počítá za skutečně odebrané obědy v  minulém měsíci, a je strhávána z účtu vždy první pracovní dny každého měsíce šk.roku (za září na začátku října, za říjen na začátku listopadu atd.) V případě neuhrazeného inkasa je možné stravné uhradit hotově v kanceláři ŠJ Dlouhá, nebo jednorázovým příkazem na výše uvedené č.účtu, ale s uvedením variabilního symbolu strávníka, který Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ.

Dětem, které přešly z MŠ Beruška nebo MŠ Dlouhá, zůstávají stejné VS. Pokud si rodiče nezrušili inkaso, nemusí ho znovu zavádět. Postačí zaplatit zálohu 483,- Kč (hotově nebo JP na účet 22808764/0600 s udáním vs). Ostatní děti se musí přihlásit ke stravování. Přihlášku obdrží první den šk. roku od své třídní učitelky. Následně uhradí zálohu – viz výše a nastaví si povolení k inkasu.

Odhlášky a přihlášky obědů se přijímají nejpozději téhož dne do 8:00 hodin, v kanceláři školní jídelny, nebo telefonicky na čísle 556 709 060, 553 038 091.

Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční, nebo věcná náhrada neposkytuje.

Telefon: 556 709 060 nebo 553 038 091
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz
Kalendář akcí

26.06.2019
Výlet 1A, 2A - Starý Jičín

Vyhledávání