Školní jídelna

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ – tel.: 556 709 060 nebo 553 038 091

Jídelna ZŠ Galaxie

Výdejní doba

  1. oběd 11:30 – 13.45 hod.
  2. jídla do jídlonosiče 11:30 – 12:00 hod.

Personální obsazení

O provoz jídelny se stará p. Iveta Šenková

Informace ŠJ Dlouhá k úhradě stravného pro ZŠ Galaxie ve šk. roce 2022/2023

Jídelníček pro žáky je sestavován na základě zásad zdravé výživy, v souladu s recepturami pro školní stravování a dodržováním spotřebního koše vybraných potravin. Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování je stanoveno rozpětí finančních limitů na nákup potravin podle věku, kterého žák dosáhne během školního roku.

Věkové skupiny strávníků pro šk.rok 2022/2023 = cena jen za potraviny:

1/ strávníci I. stupeň – 24 Kč
2/ strávníci II. stupeň – 28/32 Kč (dle věku)

V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků v době jejich pobytu ve škole, školském zařízení (zákon č.561/2004 Sb). První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení (vyhláška 107/2005 Sb). To znamená, že dítě má nárok na dotovanou stravu, jen první den nemoci (nepřítomnosti), ostatní dny musí rodiče odhlásit v kanceláři ŠJ Dlouhá 56 (telefonicky, mailem nebo osobně) nebo přes svůj účet na portálu jídelny. Rodiče jsou odpovědní za odhlašování stravy svých dětí. V případě neodhlášení se cena stravy navýší o věcné a mzdové náklady tj. nyní +40,- Kč/1den.

Placení stravného

Stávajícím žákům je červnové stravné dorovnáno zálohou a rozdíl je vrácen na účet (začátkem července), poté je znovu záloha na nový šk. rok stržena z účtu (na konci srpna).

Rodiče nových žáků vyplní a odevzdají při nástupu do ZŠ ve ŠJ Dlouhá 56 přihlášku ke stravování a zaplatí první zálohu ve výši 23 strav. dnů. Poté si zavedou ve své bance povolení k inkasu ve prospěch účtu č. 22808764/0600. V případě udání limitu počítejte cenu 1 oběda x 23 dnů. Cena stravy se po zaplacení zálohy počítá za skutečně odebrané obědy v  minulém měsíci, a je strhávána z účtu vždy první pracovní dny každého měsíce šk.roku (za září na začátku října, za říjen na začátku listopadu atd.) V případě neuhrazeného inkasa je možné stravné uhradit hotově v kanceláři ŠJ Dlouhá, nebo jednorázovým příkazem na výše uvedené č.účtu, ale s uvedením variabilního symbolu strávníka, který Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ.

Dětem, které přešly z MŠ Beruška nebo MŠ Dlouhá, zůstávají stejné VS. Pokud si rodiče nezrušili inkaso, nemusí ho znovu zavádět, nemusí se ani přihlašovat ke stravování. Ostatní děti se musí přihlásit ke stravování. Přihlášku obdrží první den šk. roku od své třídní učitelky (případně předem e-mailem). Následně uhradí zálohu – viz výše a nastaví si povolení k inkasu.

Odhlášky a přihlášky obědů se přijímají nejpozději téhož dne do 8:00 hodin, v kanceláři školní jídelny, nebo telefonicky na čísle 556 709 060, 553 038 091.

Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční, nebo věcná náhrada neposkytuje.

Telefon: 556 709 060 nebo 553 038 091
E-mail: skjidelna@dlouha56.cz
Vyhledávání

Kalendář akcí

14.06.2024
Ukliď si svou Galaxii, 4.-9. A
14.06.2024
Jak uspět na SŠ, 9. A
15.06.2024
Koruna Galaxie
17.06.2024
Výlet 7.A
17.06.2024
Škola v přírodě 1.-3. třída (17.-21. 6.)
17.06.2024
Výlet 8. A
17.06.2024
Turistický výlet 9.A (17.-19. 6.)
17.06.2024
Obhajoby závěrečných prezentací, 5. A
17.06.2024
Výlet 6. A - Bratislava
18.06.2024
Třídní výlet s přespáním 5.A

Projekty školy:

Digitalizujeme školu

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie NJ JAK Šablony I

Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​