Přijímání žáků

Organizace zápisu 1. ročníku šk. roku 2023/2024 na ZŠ Galaxie s.r.o.

Podmínky pro přijetí

 1. Vyplněná přihláška k zápisu do ZŠ Galaxie.
 2. Odevzdání vyplněné přihlášky na standardním formuláři (el. přihláška na webu školy).
 3. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky – zápis proběhne dne 18. 4. 2023 (registrace elektronicky)
 4. Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada 2měsíční zálohy.

Preferenční kritéria

 • Splnění předpokladů ke vzdělávání dle ŠVP ZŠ Galaxie s.r.o. – Galaxií krok za krokem – ověření souladu osobnostních předpokladů, potřeb a školní připravenosti žáka s pojetím vzdělávání na ZŠ Galaxie s.r.o. (matematika Hejného, genetická metoda čtení, program Začít spolu, zaměření na čtenářské dovednosti a kritické čtení, psaní, myšlení) – 0 až 70 bodů:
  • předpoklady pro výuku matematiky dle prof. Hejného 0–13 bodů,
  • předpoklady pro výuku čtení genetickou metodou 0–20 bodů,
  • předpoklady pro výuku psaní vázaným písmem 0–9 bodů,
  • předpoklady pro rozvoj kritického myšlení 0–10 bodů,
  • předpoklady pro vzdělávání v souladu s programem Začít spolu 0–16 bodů,
  • paměť 0–2 body.

Minimální hranice pro úspěšné vykonání této části zápisu je 35 bodů.

 • Docházka do předškoláčku RAKETA (pro přiznání je nutná plná účast alespoň na 5 setkáních z 8) – 15 bodů.
 • Návštěva dítěte ve vyučování nebo na veřejné akci školy (5 bodů).
 • Doplňkové kritérium – sourozenec v ZŠ Galaxie s.r.o. – bude uplatněno v případě stejného počtu bodů více uchazečů; nelze zvýhodnit uchazeče, jehož sourozenec je na škole posledním rokem.

Maximální počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 bude 18 dětí.

Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů dle konečného pořadí, do naplnění stanovené kapacity 1. třídy. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů rozhodne ředitel školy losováním. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s odkladem povinné školní docházky.

Výsledky zápisu budou oznámeny na úřední desce a webových stránkách školy.

Ke stažení:

Přihláška předškoláček Raketa
Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
 Jak pomoci dětem před nástupem do 1. třídy (pdf)
 Desatero pro rodiče (pdf)


Přijímání žáků do ostatních ročníků – Podmínky pro přijetí

 1. Podání žádosti o přestup
 2. Pohovor s rodiči i žákem
 3. Přijímací / rozdílová zkoušky (průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%)
 4. Vhodné personální, materiální a prostorové podmínky
 5. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v naší škole
 6. Podpis Smlouvy o vzdělávání

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.

Kapacita třídy je omezena na 18 žáků.

K přestupové zkoušce je třeba přinést:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
 • kopii posledního vysvědčení,
 • kopie případných zpráv z vyšetření ve školských poradenských zařízeních

 

Ke stažení:

Žádost o přestup (docx)
Žádost o přestup (pdf)

 
Kalendář akcí

05.06.2023
Vodácký kurz 9. A - Sázava
10.06.2023
Koruna Galaxie 6. výstup
12.06.2023
Focení tříd
13.06.2023
Výlet 4. A Tošovice
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 8., 9. A
13.06.2023
Řekni drogám ne - přednáška 6., 7. A
15.06.2023
Obhajoba závěrečných prací 9. třída
18.06.2023
Škola v přírodě 1.-3. třída
20.06.2023
Výlet 5. A Frenštát
21.06.2023
Výlet 7. A - Brno + noc ve škole

Projekty školy:

ZŠ Galaxie Šablony III

Vybudování odborných učeben na ZŠ Galaxie

ZŠ Galaxie Šablony II

Škola o přírodě v přírodě

Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
Poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu města Nový Jičín na úhradu režijních nákladů na stravu žáků a dopravu stravy.
Přírodní zahrada jako badatelská dílna.

Vyhledávání

Základní škola GALAXIE s.r.o.
K Nemocnici 211/1
741 01 Nový Jičín

provozovna:
Bohuslava Martinů 1994/4
741 01 Nový Jičín

IČO: 29454956, DIČ: CZ29454956
datová schránka: xkxmyn8
RED IZO: 691006547
Provozní doba podatelny:
pondělí, středa, pátek - 8.00-11.00 hod.
Ředitel:
Mgr. Daniel Přáda

Odhlášení obědů:

Družina:
Šárka Kantorová

Sborovna:
​​