Přijímání žáků

Přijímání žáků do 1. ročníku

Podmínky pro přijetí

 1. Vyplněný dotazník k zápisu do ZŠ Galaxie
  • odevzdání vyplněného dotazníku na standardním formuláři (k vyzvednutí v ředitelně školy a ke stažení níže)
 2. Absolvování zápisu k plnění povinné školní docházky v zákonném termínu (1. 4. – 30. 4. příslušného kalendářního roku) – dne 2.4.2019 v čase 9.00 – 17.00 hod.
 3. Podpis Smlouvy o vzdělávání, úhrada 2-měsíční zálohy.

Preferenční kritéria

 1. Odevzdání kompletně vyplněného dotazníku k zápisu do ZŠ Galaxie do 31.1.2019 – 2 body
 2. Docházka staršího sourozence do ZŠ Galaxie – 10 bodů
 3. Spolupracující rodina – 8 bodů
  • návštěva rodiče s dítětem ve vyučování v příslušném šk. roce před zápisem – 4 body
  • účast na veřejné akci školy – 4 body
 4. Průběh zápisu – Posouzení školní připravenosti – 0 až 70 bodů, minimální hranice pro úspěšné vykonání této části zápisu je 35 bodů.
 5. Docházka do předškoláčku RAKETA (splněna alespoň 60% docházka)  – 10 bodů

Maximální počet přijatých žáků do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 bude 18 dětí.

Přijati budou žáci s nejvyšším počtem bodů podle konečného pořadí, do naplnění stanovené kapacity 1. třídy –  viz. Preferenční kritéria. V případě naplnění kapacity a stejného počtu bodů u více uchazečů, rozhodne ředitel školy případným losováním. Kritéria pro přijetí se týkají i žáků s odkladem povinné školní docházky.

Výsledky zápisu budou oznámeny od 3.4.2018 na úřední desce a webových stránkách školy.


Organizace zápisu

Zápis do 1. třídy pro šk. rok 2019/2020 proběhne v úterý, dne 2. dubna 2019 v čase od 9.00 do 17.00 hodin.

K zápisu nutno doložit: občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte.

Místo konání: ZŠ Galaxie s.r.o., B. Martinů 1994/4, 741 01 Nový Jičín

Rodiče pozor, nezapomeňte prosím s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

 

Ke stažení:

 Dotazník k zápisu do ZŠ Galaxie (pdf)
 Informace a přihláška do předškoláčku Raketa (pdf)
 Žádost o odklad povinné školní docházky (pdf)
 Jak pomoci dětem před nástupem do 1. třídy (pdf)
 Desatero pro rodiče (pdf)

 

Přijímání žáků do ostatních ročníků

Podmínky pro přijetí

 1. Podání žádosti o přestup
 2. Pohovor s rodiči i žákem
 3. Přijímací / rozdílová zkoušky (průměrný výsledek musí být lepší než 50%, žádný ze zkoušených předmětů nesmí být s horším výsledkem než 25%)
 4. Vhodné personální, materiální a prostorové podmínky
 5. Podpis Smlouvy o vzdělávání
 6. Úspěšné absolvování zkušebního pobytu v naší škole

Žáci mohou být (po splnění podmínek pro přijetí) přijímáni i v průběhu školního roku.

Kapacita třídy je omezena na 18 žáků.

K přestupové zkoušce je třeba přinést:

 • rodný list dítěte,
 • občanský průkaz doprovázejícího rodiče (popřípadě zák. zástupce),
 • kopii posledního vysvědčení,
 • kopie případných zpráv z vyšetření ve školských poradenských zařízeních

 

 
Kalendář akcí

Žádné nadcházející události

Vyhledávání